Wognum


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Wognum


1-2 Registers van doopinschrijvingen, 1623 dec.-1811

1 1623-1784
2 1785-1811
3 Memoriaal betreffende kerkeraadsvergaderingen, avondmaalsvieringen, verkiezingen van ouderlingen en diakenen, doop- en trouwinschrijvingen, en het aannemen of uitschrijven van lidmaten, 1658-1814. Met achterin lidmatenlijsten en aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1791-1817
4 Chronologisch lidmatenregister, 1817-1861

Katholiek: statie Wognum (Sint HiŽronymus)


5-7 Registers van doopinschrijvingen, 1722-1812

5 1722-1806
6 1807-1812
7 1722-1812. Afschrift, opgemaakt door pastoor en kerkmeesters in opdracht van het gemeentebestuur, 1812
8 Register van trouwinschrijvingen, 1722-1812

Plaatselijke overheid


9 Register van huwelijksafkondigingen, 1621-1641
10-13 Leggers van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren en begravenen, [ca. 1630]-1694, 1729-1828

10 [ca. 1630]-1694, vernieuwd 1729, bijgehouden tot en met 1760
11 1724-1729, 1740
12 1760-1793
13 1794-1828
14-15 Registers van begravingen in de kerk en op het kerkhof, met vermelding van ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, met tot en met 1805 vermelding van verschuldigde impost op begraven, opgemaakt en bijgehouden door de schoolmeester en koster, 1783-1812

14 1783-1794 mei
15 1794 juni-1812
16 Register van inschrijvingen van huwelijken die in de publieke kerk van Wognum zijn afgekondigd, met vermelding van de plaats waar het huwelijk is voltrokken, alsmede van de verschuldigde impost op trouwen, 1788-1795 maa
17 Register van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, 1795-1803
18 Register van huwelijksafkondigingen, met tot en met 1805 vermelding van de verschuldigde impost op trouwen, 1803-1812 jan.
19 Register houdende: huwelijkssluitingen voor het plaatselijk bestuur, 1803-1811; afschriften van huwelijksinschrijvingen in het memoriaal van de gereformeerde gemeente uit de periode 1792-1802, opgemaakt 1803
20 Register van aangiften van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1806-1811