Wadway


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Wadway


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1704-1811; trouwinschrijvingen, 1723-1783; lidmatenlijsten, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1728-1814

Katholiek


N.B. Zie statie Spanbroek (gegevens vanaf 1698).

Plaatselijke overheid


2 Register houdende: aantekeningen over de verkoop van graven sinds 1622, opgemaakt ca. 1660, met incidentele aanvullingen tot en met 1794; aantekeningen over door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, met vermelding van de namen van de begravenen, 1660-1671, 1678-1691, 1694-1771, 1781-1784, 1786-1788, 1790-1791
3 Register van ondertrouwinschrijvingen voor het plaatselijk bestuur, met vermelding van de plaats waar het huwelijk is voltrokken, 1795-1811
4 Register van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen, 1795-1803
5 Register van aantekeningen over ontvangsten van impost op begraven, 1795-1803
6 Register houdende: ondertrouwinschrijvingen voor het plaatselijk bestuur, met vermelding van de plaats waar het huwelijk is voltrokken, 1804 mei-1811; aangiften van overledenen, opgemaakt in verband met de invordering van het recht van successie, 1806-1810, met ingeplakt drie permissiebiljetten tot begraven, 1810

Stedelijke overheid


N.B. Wadway behoorde sinds 1426 tot het rechtsgebied van Hoorn. Deze toestand heeft bestaan tot maart 1811, met uitzondering van de periode 1795-1803. Toen vormde Wadway een nieuwe zelfstandige criminele jurisdictie: de stede Wadway. Zie voor de registers van de impost op trouwen en begraven uit die periode de rubriek 'Plaatselijke overheid'. voor gerechtelijke huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden tot en met 1795 zie Hoorn (gegevens vanaf 1582). Voor impost op trouwen en begraven (1695-1795 en 1804-1805) zie Hoorn.